Vår affärsidé

Candab tillhandahåller produkter för att skapa feststämning. Både med och utan profilering.

Kvalitetspolicy

Vår policy när det gäller kvalitet är strävan efter nöjda kunder genom att;

  • Leverera i tid
  • Leverera prisvärd produkt
  • Uppfylla beställarens och myndigheternas krav.
  • Varje affär ska vara en referens till nästa.

Miljöpolicy

Candab ska genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling av ballongbranschen. Det gör vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och vår omvärld. Candab påverkar miljön genom den dagliga driften och de produkter vi säljer. Det sker genom att ständigt ha fokus på miljön vid de inköp och investeringar vi gör. Med kunskap och kompetens från vår verksamhet och vår omvärld tas miljöhänsyn i våra strategiska beslut. Den praktiska efterlevnaden av miljöpolicyn verkställs genom interna riktlinjer och rutiner. Genom delaktighet och ansvar från alla drivs ett framgångsrikt miljöarbete. Candab vill därför tillhandahålla öppen och tydlig information för att utbilda och engagera sina medarbetare.

Arbetsmiljöpolicy

Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Detta skall uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i våra arbetsrutiner. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.

Varje medarbetare inom Candab skall ges förutsättningar att:

  • Känna till verksamhetens mål och vision.
  • Förstå sin roll och betydelse av det egna arbetet.
  • Påverka sin arbetssituation
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs.
  • Utveckla sin kompetens.
  • Ta sitt hälsoansvar.